آدرس سایت ثبت نام کارآموزی : http://reg.portaltvto.com/dore/grid/student
صفحه اصلی|معرفی مرکز|کارگاه های آموزشی مرکز|تماس با ما|آرشیو اخبار|اخبار
اخبار > 6 مرداد روز ملی مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای مبارک باد


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title><AryanicCMS:fsitetitle> - <AryanicCMS:title></title>

<link rel="icon" type="image/ico" href="favicon.ico"/>

<meta content="<AryanicCMS:metakey>" name="keywords" />

<meta content="<AryanicCMS:metades>" name="description" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 

 

<style>

body{background:url(/uploads/BG_242.png) repeat-x  #fdfef6 top !important;}

 

</style>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</head>

<body style="margin: 80px;background:#FFFFFF ">

<div align="center" >

 

<div align="center" id="designZone" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); width: 980px; background: url(http://dehloran.ilamtvto.ir/cms/templatedesigner/temdesigner.aspx?editid=261) rgb(255, 255, 255);"><input id="IDcounter" style="display: none;" type="hidden1" value="0"> 

<table width="100%" class="tableZone module_drop ui-resizable" id="tableID-1" style="height: 145px;" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tbody>

<tr class="trZone" valign="top">

<td height="100%" align="right" class="tdZone" id="TD4" style="width: 980px; background-image: url("http://dehloran.ilamtvto.ir/uploads/dehloranbaner_237.bmp");" dir="rtl" dropobj="0">

<div align="right" class="divZone" id="DragContainer4" style="height: 145px;" dropobj="0" startwidth="978" startheight="149" startleft="416" starttop="199" width="100%"></div></td></tr></tbody></table>

<table width="100%" class="tableZone module_drop ui-resizable" id="tableID-1" style="height: 23px;" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tbody>

<tr class="trZone" valign="top">

<td height="100%" align="right" class="tdZone" id="DragContainer11" style="width: 978px;" dir="rtl" dropobj="0" startwidth="979" startheight="27" startleft="414" starttop="348"><AryanicCMS:movetext></td></tr></tbody></table>

<table width="100%" class="tableZone module_drop ui-resizable" id="tableID-2" style="height: 28px;" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tbody>

<tr class="trZone" valign="top">

<td height="100%" align="right" class="tdZone" id="DragContainer13" style="width: 978px; background-image: url("http://ilamtvto.ir/uploads/backgroundmenu_352.jpg");" dir="rtl" dropobj="0" startwidth="979" startheight="27" startleft="414" starttop="376"><AryanicCMS:nxmenu:86></td></tr></tbody></table>

<table width="100%" class="tableZone module_drop ui-resizable" id="tableID-1" style="height: 1332px;" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tbody>

<tr class="trZone" valign="top">

 

<td height="100%" align="right" class="tdZone" id="TD10" style="width: 795px;" dropobj="0" startwidth="793" startheight="1355" startleft="414" starttop="404" ids="" inputedwidth="620">

  <div align="right" class="divZone" id="DragContainer10" style="height: 1332px;" width="100%" dropobj="0" startwidth="792" startheight="104" startleft="416" starttop="406"> <div class="boximg" >

<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable">

<tr>

<td class="toprightimg" valign="top"><img src="<#box2>"  alt=""  /></td>

<td style="width: 100%"  class="topcenterimg" valign="top"><AryanicCMS:title></td>

<td  class="topleftimg"  valign="top"><img src="<#box1>" alt="" /></td>

</tr>

</table>

<div class="bordersimg" style="font-weight: normal;font-family: Tahoma ;font-size: 8pt;color: #000000">

<div class="bordersimgr" >

<AryanicCMS:content>

</div></div>

<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable2">

<tr>

<td class="botrightimg" valign="top"><img src="<#box4>" alt="" /></td>

<td style="width: 100%"  class="botcenterimg" valign=top><img src="/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td>

<td class="botleftimg" valign="top"><img src="<#box3>" alt="" /></td>

</tr>

</table>

</div>

</div></td>

<td height="100%" align="right" class="tdZone" id="TD18" style="width: 185px;" dir="rtl" dropobj="0" ids="" inputedwidth="185">

<div align="right" class="divZone" id="DragContainer18" style="height: 1350px;" dropobj="0" startwidth="185" startheight="1354" startleft="1209" starttop="406" width="100%"> <div class="boximg-99" >

<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable_99">

<tr>

<td class="toprightimg_99" valign="top"><img src="<#box2_99>"  alt=""  /></td>

<td style="width: 100%"  class="topcenterimg_99" valign="top">منو اصلی</td>

<td  class="topleftimg_99"  valign="top"><img src="<#box1_99>" alt="" /></td>

</tr>

</table>

<div class="bordersimg_99" style="font-weight: normal;font-family: Tahoma ;font-size: 8pt;color: #000000">

<div class="bordersimgr_99" >

<AryanicCMS:nfmenu:351>

</div></div>

<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable2_99">

<tr>

<td class="botrightimg_99" valign="top"><img src="<#box4_99>" alt="" /></td>

<td style="width: 100%"  class="botcenterimg_99" valign=top><img src="/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td>

<td class="botleftimg_99" valign="top"><img src="<#box3_99>" alt="" /></td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="boximg-104" >

<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable_104">

<tr>

<td class="toprightimg_104" valign="top"><img src="<#box2_104>"  alt=""  /></td>

<td style="width: 100%"  class="topcenterimg_104" valign="top">اطلاعیه</td>

<td  class="topleftimg_104"  valign="top"><img src="<#box1_104>" alt="" /></td>

</tr>

</table>

<div class="bordersimg_104" style="font-weight: normal;font-family: Tahoma ;font-size: 8pt;color: #000000">

<div class="bordersimgr_104" >

<AryanicCMS:alerts:42>

</div></div>

<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable2_104">

<tr>

<td class="botrightimg_104" valign="top"><img src="<#box4_104>" alt="" /></td>

<td style="width: 100%"  class="botcenterimg_104" valign=top><img src="/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td>

<td class="botleftimg_104" valign="top"><img src="<#box3_104>" alt="" /></td>

</tr>

</table>

</div>

</div></td></tr></tbody></table></div>

</div></body></html>

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
منو اصلی